คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Faculty of Allied Health Sciences. Chulalongkorn University